latin1ToUtf8

Top  Previous  Next

Definition

utf8Str = string.latin1ToUtf8 ( latin8Str )

 

Name

Type

Description

latin8Str

string

Latin-1 (ISO8859-1) encoded string.

utf8Str

string

UTF-8 encoded string.

Example

local s = 'René'

print(s)

= string.latin1ToUtf8(s)

print(s)

 

This will print:

Tue Dec 31 14:18:44 2013        Ren�

Tue Dec 31 14:18:44 2013        René